Pocetna Društvo Slučaj „kiosk“: Privremeno rešenje, izrada projekta parkinga u toku

Slučaj „kiosk“: Privremeno rešenje, izrada projekta parkinga u toku

934
2
Podelite

Povodom   zahteva Sistemu 48 da lokalna samouprava odgovori kako je došlo  o postavljanju sporne trafike na potezu Dimitrija Tucovića 46-48 kod Belog dvora kaže se da se radi o privremenom rešenju koje će biti  uređeno po završetku projekta parkinga od „Simpa“ do TP „Pariz“. U opširnom odgovoru užička lokalna samouprava detaljno se  poziva na niz zakonskih odluka i poteza koji su prethodili „izmeštanju“  kioska zbog koga su održani protesti stanara koji su tražili  njegovo uklanjanje uz obrazloženje da narušava izgled centra grada navodeći i da kabal za napajanje objekta strujom ugrožava bezbednost građana.

Gradska kuca 6-Kako  je  tokom  2018.godine  istekao  zakup  dotadašnjem  zakupcu  kioska,  nakon  provedenog  postupka  javnog  oglašavanja,  rešenjem  Gradonačelnika  grada  Užica  od   09.07.2018.godine, dodeljeno  je  u  zakup  putem  prikupljanja  zatvorenih  pisanih  ponuda,  gradsko  građevinsko  zemljište  u  javnoj  svojini,  lokacije  za  postavljanje  privremenih  objekata:  montažnih  kioska,  sa  rokom  trajanja  zakupa  od tri godine  Preduzeću  za  trgovinu  na  malo  “Štampa  sistem”  DOO  N.Beograd, površine  lokacije  9  m2,  tip  kioska  “Tip  1″,  površine  kioska  6  m2,  uz  mogućnost  postavljanja  2  (dva)  rashladna  uređaja  za  prodaju  napitaka,  za  iznos  zakupnine  od  539.200,00  dinara. Nakon toga,  po  predlogu  JP”Užice  razvoj” Užice od  13.11.2018.  godine  Gradsko  veće  grada  Užica  na  svojoj  sednici  održanoj  14.11.2018.godine,  usvaja  Izmenu  Programa  postavljanja  manjih  montažnih  objekata  privremenog  karaktera  na  površinama  javne  namene  na  teritoriji  Grada  Užica i  to u Svesci 1:  Kiosci,  tako  što  se  na  lokaciji oznake L  14  izmešta  montažni  kiosk  tipa  Tip 1, namenjen  tercijalnim  delatnostima  (uslužno-trgovinske),  uz  mogućnost  postavljanja 2 (dva)  rashladna  uređaja  za  prodaju  napitaka.  Na  kraju  ističemo  da  se  radi  najverovatnije o privremenom rešenju,  što  će  biti  uređeno  po  završetku  Projekta  uređenja  parking  prostora  u  ulici  Dimitrija  Tucovića  od  Prodavnice  “Simpo”  do  Tržnog  centra  “Pariz”  (izrada  u  toku)  i  izrade  novog  Programa  postavljanja  manjih  montažnih  objekata  privremenog  karaktera  na  površinama  javne  namene  na  teritoriji  Grada  Užica  za  period  od  2020.godine  do  2025.godine,  koji  će  biti  usvojen  krajem  sledeće  godine.    Što  se  tiče  zemljišta  na  kome  je  postavljen  privremeni  objekat  –kiosk,  napominjemo  da  se  radi  o  se  o  kat.parceli  broj  9206/1  KO  Užice,  ukupne  površine  1742  m2,  koja  je  u  državnoj  svojini  Republike Srbije ,  sa  pravom  korišćenja  Društveno-građevinskog preduzeća „Zlatibor“  u  stečaju,  sve  upisno  u  listu  nepokretnosti  broj  10969  KO  Užice,  a  koja  je  planskim  dokumentom  određena  kao  površina  javne  namene  (ulice,  trgovi,  parkovi  i  dr.) – dodaje se u odgovoru na jedan zahtev koji se može pročitati na sajtu Grada Užica.

2 Komentari

Ostavite odgovor