Pocetna Društvo Marković: Podržali smo rešavanje stambenih problema Roma

Marković: Podržali smo rešavanje stambenih problema Roma

645
1
Podelite

– S obzirom da u Užicu ne postoje neformalna romska naselja, planovi Direkcije za izgradnju su izlazili u susret iskazanim zahtevima za unapređenjem infrastrukturnih kapaciteta delova grada u kojima romske porodice poseduju stambene jedince u sopstvenom vlasništvu. Podrška u obezbeđivanju stambenih uslova omogućena je uspostavljanjem usluge stanovanja u zaštićenim uslovima u zgradi u Sevojnu u Ulici Višeslava Bugarinovića, koja je izgrađena uz podršku Delegacije EU u Srbiji – navodi nekadašnji gradonačelnik Užica Jovan Marković u osvrtu na period 2008 – 2012. godine i angažovanje lokalne samouprave na rešavanju romskih pitanja. On  podseća da je u gradu Užicu, prema evidenciji Centra za socijalni rad u periodu 2008-2013. godine živelo oko 120 Roma. Ukazuje i na činjenicu da u tom periodu nije bilo formirano reprezentativno romsko udruženje i kaže da su aktivnosti koje su sprovođene bile usmerene na rešavanje individualnih zahteva, koji su se uglavnom odnosili na rešavanje stambenih i ekonomskih pitanja Roma u našem gradu. Marković podseća da je Savet za socijalnu politiku, koji je formiran krajem 2008. godine sa ciljem kreiranja, implementacije i monitoringa i evaluacije socialne politike smatrao da pri definisanju programa i aktivnosti od značaja za unapređenje politike prema Roma treba primenjivati inkluzivni pristup, posebno uzimajući u obzir visok stepen socijalne integracije ove populacije u lokalnu zajednicu.

jovan-markovic-ds

– Stoga su mere i aktivnosti lokalne politike u oblasti socijalnih davanja, usluga socijalne zaštite, obezbeđivanja stambenih uslova, zadovoljenja ekonomskih, obrazovnih, zdravstvenih i kulturnih potreba, bile dostupne svim građanima, bez obzira na versku, nacionalnu, rodnu, etničku pripadnost. Pored prava na jednokratnu novčanu pomoć, koja je isplaćivana na osnovu procene CSR, koji je na osnovu Odluke o socijalnoj zaštiti, ovlašćen na realizaciju ovog prava, pomoć višečlanim Romskim porodicama je obezbeđivana i tokom humanitarne akcije „Buđenje dobrote i ljubavi“ koju smo realizovali tokom 2010-2011.godine. Pripadnicima romske populacije je, u skladu sa kriterijumima, obezbeđeno pravo na besplatan obrok u narodnoj kuhinji, pomoć u paketima osnovnih životnih i higijenskih namirnica, koje je ostvarivano u saradnji sa OO Crvenog krsta u Užicu. S obzirom da u Užicu ne postoje neformalna romska naselja, planovi Direkcije za izgradnju su izlazili u susret iskazanim zahtevima za unapređenjem infrastrukturnih kapaciteta delova grada u kojima romske porodice poseduju stambene jedince u sopstvenom vlasništvu. Podrška u obezbeđivanju stambenih uslova omogućena je uspostavljanjem usluge stanovanja u zaštićenim uslovima u zgradi u Sevojnu u ul. Višeslava Bugarinovića, koja je izgrađena uz podršku Delegacije EU u Srbiji. Grad je, pored ostalog, pružio podršku realizaciji projekta „Druga šansa“ u saradnji sa NSZ, koji je za cilj imao podizanje nivoa obrazovanja Roma, kako bi im se povećale šanse za zapošljivost. Poštujući kulturni identitet romske zajednice, obezbeđena je podrška u obeležavanju Međunarodnog dana Roma, 8. aprila – kaže Marković. Naš sagovornik podseća da je razumevajući potrebu za povećanjem učešća predstavnika romske populacije u javnom životu u lokalnoj zajednici, pružana je podrška osnivanju reprezentativnog udruženja, koje je, putem konkursa za finansiranje udruženja građana, finansirano sredstvima lokalnog budžeta.

– Da podsetimo, Užice je u periodu 2008 – 2010. godine bila jedina lokalna samouprava koja je Aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, predvidela formiranja Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, koja je posebnu pažnju posvećivala uspostavljanju i kontinuiranom jačanju romskog udruživanja, koje je, pored ostalog, imalo za svrhu artikulaciu potreba za unapređenjem njihovog položaja u gradu Užicu – dodaje bivši gradonačelnik Užica Jovan Marković, a sada profesor na Učiteljkom fakultetu u osvrtu na odnos lokalne samouprave prema manjinskoj zajednici i njenim problemima u navedenom periodu.

ministarstvo-kulture-logo
PROJEKAT “VESTI” I PORTALA “INFOERA” “KAKO SE POSTAJE ROM” SUFINANSIRA MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA REPUBLIKE SRBIJE

STAVOVI IZNETI I PODRŽANOM MEDIJSKOM PROJEKTU NUŽNO NE IZRAŽAVAJU STAVOVE ORGANA KOJI JE DODELIO SREDSTVA

O ODNOSO KATAR E LOKALNO SAMOUPRAVA ANDO PERIODO KATAR 2008. DŽI KAJ 2012. BREŠ PREMA E ROMA
Podržisardam rešavanje palav stambeno pitanje e Romengo
– S obzirom kaj ande Užica ni postojin neformalni Romane naseljura, e planura katar e Direkcija za e izgradnja ikljile ando susret iskažime zahtevonenđe sarbi unapredinape infrastrukturni kapacitetura katar e forose delura ande save e Roma silen stambeni jedinice ando lengo vlasništvo. E podrška sar bi obezbedinaspe e stambeni uslovura omogućime si agaja kaj sas uspostavime usluga za o stanovanje ande zaštićeni uslovura ande zgrada kaj si ande Sevojna ande ulica Višeslava Bugarinovića savi sas ćerdini uz e podrška katar e Delegacija EU ande Srbija – navodil o nekadašnjo gradonačelniko e Užicako o Jovan Marković.

zgrada-sevojno

O gradonačelniko e Užicako ando period katar 2008. – 2012. breš o Jovan Marković ando osvrto palav kav periodo thaj angažovanje katar e lokalno samouprava po rešavanje e Romengo pitanje podsetil kaj ando foro e Užica, prema evidencija katar o Centro palaj socijalno bući ando periodo 2008.-2013. trajisarde oko 120 Roma. O Marković ukažil vi pe činjenica kaj an gov period naj sasa formirime reprezentativno romano udruženje thaj phenel kaj e aktivnostura save sesa sprovodime sesa usmerime po rešavanje katar individualni zahtevura, save uglavnom odnosinaspe po rešavanje stambeni thaj ekonomski pitanjura katar e Roma andar amaro foro. Vov podsetil kaj o Saveto palaj socijalno politika, savo sas formirime po krajo katar e 2008. breš sa o ciljo te kreirilpe, implementirilpe, pratilpe thaj evaluirilpe socijalno politika smatrisarda kaj kana definišilnpe programura thaj aktivnopstura katar o značaj za e unapređivanje katar e politike prema e Roma, trubul te primenilpe inkluzivno pristupo, posebno kana lelpe ando obzir baro stepeno katar e socijalni integracije katar kaj populacija ande lokalno zajednica.
– Golese e mere thaj e aktivnostura katar e lokalni politike andar o oblast palaj socijalni davanjura, usluge katar e socijalno zaštita, o obezbeđivanje palaj e stabeni uslovura, o zadovoljenje katar e ekonomski, obrazovni, e zdravstveni thaj e potrebe palaj kultura, avena dostupni savorenđe, bez obziro ko si savi vera, nacija, savi sile rodno thaj etničko pripadnost. Pored o pravo pe jednokratno pomoć, savi si isplatime pe osnova procena katar o CZS, savo pe osnova katar e odluka palaj socijalno zaštita, ovlastime pe realizacija katar kav pravo, o pomoć za Roma kaj si but članura ando ćher, si obezbedime vi tokom e humanitarno akcija “Buđenje dobrote i ljubavi” savi realizujisardam tokom 2010. – 2011. breš.

joca-levo

E Romenđe ando sklado sa e kriterijuma, sesa obezbedime pravo po obroko savo ni poćindol ande Narodno kuhinja, pomoć sa e paketura ande save sesa osnovni životni thaj higijenski namirnice, savi sasa ostvarime ande saradnja sa o OO Crveni Krst ande Užica. S obizom kaj ande Užica ni postojin neformalni romane naseljura, e planura katar e Direkcija za izgradnja inkljena ando susret e iskažime zahtevonenđe palav unapređenje katar infrastrukturni kapacitetura katar e delura e forose ande save e Roma silen ćhera ando lengo vlasništvo. E podrška ando obezbeđivanje palaj stabmeni uslovura omogućime si sa e usluga za o stanovanje ande zaštitime uslovura ande zgrada ande Sevojna savi si ande ulica Višeslava Bugarinovića, savi si ćerdini uz e podrška katar e Delegacija EU ande Srbija. O foro pored gova dija i podrška ande realizacija katar o projekto “Druga šansa” ande saradnja sa e NSZ, savo sasle ciljo te vazdelpe o nivo e sićipesko e Romengo, sar bi vazdenaspe lenđe panse te malaven bući. Poštujući o kulturno identitet e Romengo, obezbedime si e podrška ando obeležavanje katar o Međunarodno Romano đes, 8.aprila – phenel o Marković. Amaro sagovorniko podsetil kaj sa gova kaj razumil e potreba te barol o učešće e Romengo ando javno trajo ande lokalno zajednica, pružime sas e podrška te putavol reprezentativno udurženje, savo putem konkursa za o finansiranje udurženja, sasa finansirime sa e sredstvura katar o lokalno budžeti. sevojno
– Te podsetis amen, o Užice ando period 2008. – 2010. breš sasa jedino lokalno samouprava savi sa o Akto katar unutrašnjo organizacija thaj e sistematizacija, predvidisarda o o formiranje katar e Kancalarija za saradnja sa o civilno društvo, savi posebno pažnja posvetisarda te uspostavilpe thaj kontinuirano te zuravol o romano udruženje, savo, pored ostalog sasle svrha te artikulišil e potreba sar bi unapretilaspe lengo položaj ando foro o Užice – dodajil o bivšo gradonačelniko e Užicako o Jovano Marković, a akana profesoro po Učiteljsko fakulteto, ando osvrto po odnoso katar e lokalno samouprava prema manjisko zajednica thaj laće problemura ando navedime period.
O prevodo Dragan Vasović

ministarstvo-kulture-logo

PROJEKTO NEVIPE “SAR POSTANILPE ROM” SUFUNANSIRILO MINISTARSTVO KATAR E KULTURA THAJO O INFORMISANJE SRBIJE

E STAVURA KAJ SI THODINE ANDO MEDIJSKO PROJEKTO NE MORA NUŽNO TE IZRAZIN E STAVURA KATAR O ORGANO SAVO DIJA E SREDSTVURA

1 komentar

Ostavite odgovor