Pocetna Društvo Projekat: Iz ugla mladih Roma

Projekat: Iz ugla mladih Roma

451
0
Podelite

U Požegi ima oko 80 romskih kuća. Prema podacima Zavoda za statistiku Republike Srbije u Požegi prema popisu iz 2011. godine, živi 220 Roma. Broj Roma, stanovnika opštine Požega znatno je veći i kreće se oko 500 koji uglavnom žive u naselju Lisište i na još nekoliko lokacija u gradu. Razni su razlozi zbog čega Romi ponekad ne žele da se izjasne kao Romi. Romski pokret u Požegi postoji od sedamdesetih godina i funkcionisao je u drugačijem sistemu i baziran na organizaciji sportskih aktivnosti, realizaciji kulturno-umetničkih događaja i drugog. Romski centar je najmlađa organizacija Roma u ovoj opštini čiji je predsednik Marija Vujičić, a Dragan Vasović koordinator.

dragan-vasovic– Menjale su se i potrebe u načinu organizovanja i požeških Roma. Ima nas malo i na području Zlatiborskog okruga i uočili smo i da su i naše organizacije zbog toga imale tretman kakav ne zaslužujemo. Zato smo formiranjem Romskog centra u Požegi želeli da javnosti predočimo drugačiju sliku o nama – navodi Vasović i dodaje rešenost Romskog centra od osnivanja 2006. godine (tada Centar mladih Roma) da drugačije pristupa romskom pokretu i problemima sa kojima se suočavaju u svakodnevnom životu, sve to iz ugla mladih. Pri tom kao prioritet u delovanju ističe promenu već prisutne slike u medijima, da su Romi prljavi, da žive pod mostovima, da nemaju stanove…

– Ono čime se kao Centar bavimo jeste da okupimo što veći broj mladih ne samo Roma, već svih mladih Požežana i da zajedno razbijamopredrasude jedni prema drugima i tako je sve krenulo – kaže Vasović i navodi da su mladi počeli da organizuju razne događaje, pozorišne predstave, festivale, organizuju prikupljanje pomoći za razne potrebe (česmu u Tehničkoj školi) i drugo. Naš sagovornik navodi i da požeški Romi iz svojih redova imaju odbornicu u Opštinskoj skupštini Mariju Vujičić što im je olakšavalo komunikaciju sa lokalnom samoupravom.

– Sve što nam je trebalo, mi smo “servirali” Mariji, a ona tamo gde treba i kako treba kako bi se rešavali problemi romske zajednice. Tokom 2012. godine radili smo projekat “Zajedno za napredak” u partnerstvu sa požeškom FORCOM. U pitanju je jačanje kapaciteta ljudi iz romskih zajednica kako da sami strateški rešavaju probleme (kreiranje lokalne romske politike) i odvijao se u osam gradova i opština. Različiti su problemi Roma u Paraćinu, Kruševcu, Požegi i različito se rešavaju – dodaje Dragan Vasović i navodi da je 2012. godine u ovoj opštini usvojen Akcioni plan za Rome čiji delovi su sprovođeni i stvari se pomerale sa mrtve tačke. Uspeh je što Romi u Požegi imaju posebnu budžetsku liniju od ove godine i striktno se koristi za sprovođenje Akcionog plana što je u vezi i sa poglavljem 23. o vladavini prava u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji. Romski centar Požega, prethodno Centar mladih Roma posle prvih aktivnosti nastavio je da radi dugoročnije i iznalazi sistemska rešenja i zato dolazi i do promene imena. Centar ima preko trideset aktivista i volontera koji nisu samo Romi i sve što radi trudi se da radi u saradnji sa ostalim građanima ove opštine. Ove godine su završili projekat rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione mreže u naselju Lisište. U Požegi samo jedan Rom radi u javnom sektoru koji je u Opštini zaposlen pre nekoliko decenija, a ostali rade sezonski uglavnom u hladnjačama ili se bave trgovinom dok u JKP “Naš dom” nema ni jednog Roma na privremenim poslovima, navode u Romskom centru.

images

Na pitanje novinara “Vesti” koliko su Romi zadovoljni zastupljenošću u medijima Dragan Vasović odgovara da nisu zadovoljni i da im smeta objavljivanje medija o pripadnosti romske nacionalnosti osobe koja je počinila neko krivično delo, već bi trebalo da objave samo inicijale bez pripadnosti. Dan Roma 8. april ova požeška organizacija pre svega mladih Roma koristi da ukaže na probleme romske zajednice, jer ne želi da se samo na ovaj dan priča o Romima i da se sve završi nekom manifestacijom. Jedna od aktivnosti jeste i osnaživanje i afirmacija mladih Romkinja kako bi izašle iz začaranog kruga, dvostruko diskrinimisane u sopstvenoj porodici i zajednici. Rad sa njima na ovom planu počinje još u školskom uzrastu kako bi spremnije dočekale izazove sa kojima će se neminovno suočiti i kako bi već na njih imale spremne odgovore.

Ž.Erić

 

ministarstvo-kulture-i-informisanja-srbija-Logo-300x106

PROJEKAT VESTI “KAKO SE POSTAJE ROM” SUFINANSIRA MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA REPUBLIKE SRBIJE

“STAVOVI IZNATI U PODRŽANOM MEDIJSKOM PROJEKTU NUŽNO NE IZRAŽAVAJU STAVOVE ORGANA KOJI JE DODELIO SREDSTVA”

PROJEKTO NEVIPE “SAR POSTANILPE ROM” SUFINANSIRALO MINISTARSTVO KATAR E KULTURE THAJO O INFORMISANJE SRBIJE

Pozega trg 2Sa sar e terne gova dićhen

Ande Požega si ohtovardeš romane čhera. Prema podatkura katar o Zavodo palaj statistika katar e Republika Srbija, prema ramipe kaj sasa ande 2011. berš, trajin 220 Roma. Brojo e Romengo kaj trajin ande opština Požega si majbaro thaj ande Požega trajin 500 Roma save si majbut po Lisište thaj pe još nesave lokacije e forose. Razni si e razlogura sose e Roma ponekad ni kamen te mothon kaj si Roma. O Romano pokreto ande Požega postojil katar 1970. Thaj funcionišila ando aver sistemo thaj bazirilaspe pe organizacija katar e sportski aktivnostura, ćerenaspe kulturn-’umetnički događajura thaj aver. O Romano centro si majterni organizacija e Romenđi ande kaja opština thaj lako predsedniko si e Marija Vujičić, a o koordinatoro katar e organizacija si o Dragan Vasović.

-Menjinaspe vi e potrebe ando načino katar o organizovanje vi e požegaće Romenđe. Zala sam vi po područje katar o zlatiborsko okrugo thaj dikhlam kaj amare organizacijan golese sasa tretmano savo ni zaslužin. Golese sa o formiranje e Romane centrosko ande Požega, manglam te e javnost dićhel aver slika andar amende – phenel o Vasović, thaj dodajil kaj o Romano centro manđel sar osnujisaljo ande 2006. Berš (ando akhardonape Centro katar e terne Roma) te drugačije pristupil Romane pokretose thaj katar e problemura savenca suočinpe ando svako đes, sa sar e terne gova dićhen. Sargo prioriteti ando delovanje ističil e promena katar već prisutno slika ande medijura, kaj e Roma si melale, kaj ćivin telaj podura, kaj najlen ćhera…

– Gova sosa bavis amen sargo Centro si te ćidas so majbaro brojo katar e terne ne samo Roma, već katar sa e terne ande Požega thaj te zajedno phagas e predrasude kaj si amen jek avrestar thaj sa agaja vi teljarda – phenel o Vasović thaj navodil kaj e terne teljarde te organizujin razni događajura, theatranikane predstave, festvalura, organizujin sar te ćiden e saja za razni potrebe (e česmava ande tehičko škola) thaj aver. Amaro manuš phenel kaj e požegaće Roma andar lenđe redura silen vi odbornica ande Opštinači skupština e Marija Vujičić so loćharda lenđe e komunikacija sa e lokalno samouprava.

download

– Sa so trubusarda amen, amen „servirisardam“ e Marijaće, a voj gothe kaj trubul thaj sar trubul, sar bi rešinape e problemura katar e romani zajednica. Ande 2012. Berš čerdam projekto „Savora palav anglunipe“ ando partnerstvo sa e požegaći Forca. Ando pitanje si o zuravipe katar e kapacitetura e Romenđe sar bi korkori strateški rešina pe problemura (sar te čeren e lokalno romani politika) thaj ćerdola ande ohto forura thaj opštine. Naj isti e problemura e romenđe ando Paraćin, Kruševco, Požega thaj različito rešavinpe – phenel o Dragano Vasović thaj navodil kaj ande 2012. berš ande opština sas usvojime o Akciono plano palaj e Romakase si delora sprovodime thaj e stvarura sesa crdine katar e muli tačka. O uspeho si kaj e Romen ande požega si posebno budžetsko linija katar kaja breš striktno koristilpe za o sporvođenje katar o akciono plano so si ande veza sa o poglavlje 23. Katar e vladavina prava ando proceso katar o pristupanje e Srbijako ande Evropsko unija. O Romano centro e Požegako, majanglal Centro e terne Romengo, posle prvi aktivnostura, nastavisada te čerel bući dugoročno thaj malavel sistemski rešenjura thaj golese menjisarde o alav. E centro si preko tranda akvistura thaj volonetera save naj samo Roma thaj sa so čeren trudil pe te ćerel ande saradnja sa aver građanura katar kaj opština. Kava breš ćerde projekto palaj rekonstrukcija e pajesi thaj katar e kanalizacija ande romani mala Lisište ande Požega. Ande Požega samo jek Rom ćerel bući ando javno sektori, savo si ande opština zaposlime pre nekoliko decenije, a aver ćeren bući sezonski uglavnom ande hladnjače ili bićinen pe pijacura, dok ando JKP „Naš dom“ naj nijek Rom pe privremeno bući, phenen ando Romano centro. Po pučipe katar o novinari katar e „Vesti“ sode si e Roma zadovoljni sa e zastupljenost ande medijura, o Dragano Vasović phenel kaj naj zadovoljni thaj kaj smetol lenđe kana e medijura objavin kaj si neko Rom kana ćerelpe nesavo krivično delo, več bi trubuna te mothon samo e inicijalura a na te mothon kaj si Rom.

O romano đe 8.aprili kaj požegaći organizacija majanglal e terne roneđi, koristil sar bi phenela e problemura e romenđe golese kaj ni kamen te samo ćerelpe svato palaj e Roma samo pe kava đe thaj te sa završilpe sa nesavi manifestacija. Ek katar e aktivnostura si vi o zuravipe thaj e afirmacija katar e terne Romnja sar bi inkljena andar magijako krugo, dvostruko diskriminišime ande lenđi porodica thaj zajednica. E bući lenca pe kava plano počnil još kana teljaren ande škola sar bi majlačhe dočećisarde e izazovura savenca neminovno ka suočinpe thaj sar bi avela len spremni odgvora.

Prevod: D.Vasović i M. Vujičić

“E STAVURA KAJ SI THODINE ANDO MEDIJSKO PROJEKTO NE MORA NUŽNO TE IZRAZIN E STAVURA KATAR O ORGANO SAVO DIJA E SREDSTVURA”

 

 

 

Ostavite odgovor