Pocetna Društvo Požega: Akcioni plan početak rešavanja problema

Požega: Akcioni plan početak rešavanja problema

586
0
Podelite

trg-pozega

Požeški Romi su , zahvaljujući Lokalnom akcionom planu, tokom perioda od 2012-2016. godine rešili niz problema iz oblasti stanovanja i obrazovanja – izgradnja šest kupatila za potrebe romskih porodica, rešen problem vodovodne i kanalizacione mreže izgradnjom kompletne nove mreže, kako za Rome tako i za ostale građane naselja Lisište, izdvajaju se sredstva za očuvanje tradicije i kulture Roma opštine Požega, za decu u sistemu obrazovanja, sredstva za podršku učenicima osnovnih i srednjih škola, pokrenuta pitanja za rešavanje imovinsko-pravnih odnosa i legalizacije i drugo. Opština Požega je jedna od retkih lokalnih samouprava u Zapadnoj Srbiji i jedina u Zlatiborskom okrugu, koja je 2012. godine skupštinskom odlukom usvojila Akcioni plan za Rome. On može biti uz uvažavanje specifičnosti od opštine do opštine i polazna osnova da se krene u jasno lociranje problema romske zajednice i delovanje. Ova opština se prilikom donošenja važnog dokumenta oslanjala na raspoložive podatke požeškog Centra mladih Roma (sadašnji Romski centar Požega)koji je dao značajan doprinos da ovaj akt ugleda svetlo dana. Potrebno je reći da je Evropska unija usvojila 2011. godine strateški dokument koji se odnosi na Rome pod nazivom “Evropski romski okvir za nacionalne strategije” za period do 2020. godine i obuhvata probleme obrazovanja, zapošljavanja, zdravlja i stanovanja romske populacije. Za nadolazeće programe Akcioni plan za Rome opštine Požega predstavlja strateški okvir na koji se nadograđuju projekti i programi dostupni u okviru IPA fondova, evropske strategije za Rome i drugih nacionalnih i međunarodnih fondova.

picture6

Akcioni plan za Rome opštine Požega sadrži raspoložive podatke o broju Roma koji se kreće od 300 do 350 članova ove populacije. Zanimljiv je podatak i o polnoj strukturi prema kojima 55,26 odsto Roma su muškarci, a 44,74 odsto žene. Zvanična statistika kaže da je pre četiri godine 98 odsto Roma bilo nezaposleno, ali i da ohrabruje podatak da se iz godine u godinu na području Požege povećava broj Roma sa završenom srednjom školom. Akcionim planom je predviđeno osnivanje Kancelarije za inkluziju Roma opštine Požega što je jednim delom i ostvareno kroz Kancelariju savetnika za unapređenje položaja Roma opštine Požega. Kao osnovni problemi građana romske nacionalnosti u opštini Požega navedeni su: mali udeo građana romske nacionalnosti u odnosu na ukupan broj stanovnika u opštini što utiče na otežanu vidljivost i minimiziranje problema sa kojima su suočeni, siromaštvo, jer većina stanovnika romske nacionalnosti živi u izuzetno lošim stambenim uslovima, najčešće bez vode, kanalizacije, struje i grejanja, nedostatak stručnog obrazovanja, jer većina Roma ima završenih osam ili čak samo četiri razreda osnovne škole, nezaposlenost koja je izazvana nedostatkom njihovog stručnog obrazovanja , nerazvijenim tržištem radne snage i nedostatkom podsticajnih programa u lokalnoj zajednici, predstavnici građana romske nacionalnosti nisu uključeni u radna tela, imenovana od SO Požega, izostanak udruženog institucionalnog (lokalna samouprava, Dom zdravlja, osnovne i srednje škole, Nacionalna služba za zapošljavanje…) i međusektorskog pristupa pružanju podrške rešavanju problema Roma u lokalnoj zajednici…

picture7

U zaključcima odluke kojom se usvaja Akcioni plan za Rome opštine Požega navodi se da iako u opštini Požega živi mali broj građana romske nacionalnosti oni se suočavaju sa siromaštvom i nedostatkom osnovnih egzistencijalnih uslova za život. Uzroci njihovog siromaštva su prvenstveno nedostatak zadovoljavajuće stručne spreme i nezaposlenost. Građani romske nacionalnosti nisu uključeni u lokalne razvojne timove niti su upoznati sa njihovim radom. Na lokalnom nivou još uvek nije izgrađena institucionalna saradnja sa ciljem unapređenja položaja Roma. Nisu izgrađeni posebni institucionalni mehanizmi, kako za informisanje građana o razvojnim programima, pripadnici romske nacionalnosti nemaju dovoljno znanja i iskustva za udruženo delovanje pri rešavanju egzistencijalnih problema, ne postoje razvijeni programi koji će uticati da se poveća broj zaposlenih Roma. Sve su to zaključci, ovom prilikom u slučaju Požege koji bi mogli postati i delovi akcionih planova i drugih opština i primer dobre prakse koji može da se multiplicira u drugim opštinama.

ministarstvo-kulture-logo

PROJEKAT „KAKO SE POSTAJE ROM“ SUFINANSIRA MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA REPUBLIKE SRBIJE

STAVOVI IZNETI U PODRŽANOM MEDIJSKOM PROJEKTU NUŽNO NE IZRAŽAVAJU STAVOVE ORGANA KOJI JE DODELIO SREDSTVA

O prevodo Dragan Vasović

pozega

E požegaće Roma si golese kaj silen LAP, tokom periodo katar 2012. dži kaj 2016.breš, rešisarde nizo problemura andar e oblast palav o stanovanje thaj o sićipe – ćerdile 6 kupatilura za e Roma, rešime o problemo sa e kanalizacija thaj o paj agaja kaj ćerdili kompletno nevi mreža, sar za e Roma agaja vi za e gadže katar o Lisište, izdvajinpe e sredstvura za o očuvanje katar e tradicija thaj e kultura e Romenđi andar e Požega, za o rano razvojo e čharengo ando sistemo katar o sićipe, sredstvura za e podrška za učenikura save džan ande osnovno thaj srednjo školč, pokrenime pitanjura za e imovinsko pravni odnosura, thaj e legalizacija, sargo vi aver urgentni pitanjura.E opština Požega si jek katar retki lokalni samouprave ande Zapadno Srbija thaj jedino ando zlatiborsko okrugo, savi ande 2012. breš, sa e skupštinaći odluka usvojisarda o Akciono plano palaj e Roma. Vov šaj te avel sa sa e specifičnostura save si ande aver opštine, polazno osnova te teljarelpe ando jasno lociranje katar e problemura e Romenđe thaj sar šaj te delujilpe. Kaj opština kana andape kav importantno dokumento oslonisalji pe raspoloživi podatkura katar e požegako Centro e terne Romengo (akana Romano centro e Požegako) savo dija značajno doprinos te kav akto dićhel o đje. Potrebno si te phenelpe kaj e Evropsko unija usvojisarda ande 2011. breš strateško dokumento savo odnosilpe pe Roma thaj akhardol „Evropako romengo okviri za e nacionalni strategije“ za periodo dži kaj 2020. breš thaj obuhvatil e problemura katar o sićipe, e bući, o sastipe thaj o stanovanje palaj e Roma. Za e programura save aven, o Akciono plano palaj e Roma katar e opština Požega, predstavljil strateško okviri pe savo phandenpe projektura thaj programura save si dostupni ande IPA fondura, Evropaći strategija palaj e Roma, thaj aver nacionalni thaj međunarodni fondura. O Akciono plano e Romengo andar e Požega sile podatkura katar o brojo e Romengo savo teljarel katar 300 dži kaj 350 članura katar kaj populacija. Zanimljivo si o podatko katar e polno struktura prema save si 55,26 % si mruša, a 44,74 % si romnja.

picture8

Zvanično statistika phenel kaj pre štar breš 98% Roma sasa bi poslako, ali thaj kaj ohrabrujil o podatko kaj andar breš dži kaj breš, ande Požega barol o brojo katar e Roma save završin e srednjo škola. Sa o akciono plano si predvidime o osnivanje katar e Kancelarija za e inkluzija e Romenđi, so si delimično vi ostvarime agaja kaj si Savetniko za unapređenje katar o položaj e Romengo andar e Požega. Sargo osnovni problemura e Romenđe save trajin ande Požega navedime sesa : cikno brojo e Romengo ando odnos sode si stanovnikura ande opština so utičil po otežano dićhipe thaj minimiziranje katar e problemura sa save si suočime, siromaštvo, golese kaj but baro brojo e Romengo trajil ande izuzetno bilačhe stambeni uslovura, najčešže bi pajesko, kanalizacija, struja thaj o grejanje, nedostako katar o stručno obrazovanje, golese kaj but Roma silen završime ohto ili čak samo štar razredura, nezaposlenost savi si izazvano sa o nedostako katar lengo stručno sićipe, nerazvijeno tržište katar e radno snaga, thaj o nedostatko katar e podsticajni programura ande lokalno zajednica, e Roma naj zastupime ande radni telura save si imenujime katar e SO Požega, izostanko katar udružime instiutucionalno (lokalno samouprava, Dom zdravlja, osnovni thaj srednji škole, NSZ…) thaj međusektorsko pristupo za o pružanje podrške te rešinpe e problemura e Romenđe ande lokalno zajednica… Ande zaključkura katar e odluka savljasa usvojilpe o Akciono plana za e Roma ande Požega phenelpe kaj iako ande opština Požega trajil cikno brojo e Romengo von suočinpe sa o čorpe thaj o nedostatko katar e osnovni egzistencijalni uslovura e trajose. E uzrokura katar lengo čorpe si nedostako katar osnovni egzistencionalni uslovura e trajose. E uzrokura katar lengo čorpe si prvenstveno nedostatko katar zadovoljavjuće stručno sprema thaj gova kaj si bi poslako. E Roma naj uključime ande razvojni timura niti si upoznajime sa lanđi bući. Po lokalno nivo naj još uvek ćerdini e institucionalno saradnja sa o ciljo te unapredilpe o položaj e Romengo. Naj ćerdine posebni institucionalni mehanizmura, sar te e građanura informišinpe za e razvojni programura, e Romen naj dovoljno znanje thaj iskustvo te udruženo delujin sar bi rešina e egzistencionalni problemura, ni postojin razvijome programura save bi utičina te baravol brojo sa e Roma save bi ćerena bući. E požegaće Roma si golese kaj silen LAP, tokom periodo katar 2012. dži kaj 2016.breš, rešisarde nizo problemura andar e oblast palav o stanovanje thaj o sićipe – ćerdile 6 kupatilura za e Roma, rešime o problemo sa e kanalizacija thaj o paj agaja kaj ćerdili kompletno nevi mreža, sar za e Roma agaja vi za e gadže katar o Lisište, izdvajinpe e sredstvura za o očuvanje katar e tradicija thaj e kultura e Romenđi andar e Požega, za o rano razvojo e čharengo ando sistemo katar o sićipe, sredstvura za e podrška za učenikura save džan ande osnovno thaj srednjo školč, pokrenime pitanjura za e imovinsko pravni odnosura, thaj e legalizacija, sargo vi aver urgentni pitanjura. Sa si gova zaključkura, sa kaja prilika ando slučaj e Požegako šaj postanina delura katar e akcioni planura katar vi aver opštine thaj primeri katar laćhi praksa savo šaj multiplicirilpe ande aver opštine.

ministarstvo-kulture-logo

PROJEKTO NE VIPE „SAR POSTANILPE ROM“ SUFINANSIRILO O MINISTARSTVO KATAR E KULTURA THAJ O INFORMISANJE SRBIJE

E STAVURA KAJ SI THODINE ANDO MEDIJSKO PROJEKTO NE MORA NUŽNO TE IZRAZI E STAVURA KATAR O ORGANO SAVO DIJA E SREDSTVURA

 

 

 

Ostavite odgovor